Условия за ползване

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Реалшоп ЕООД с ЕИК 204879291 с адрес на управление: гр.София, 1505,район Слатина,ж.к.Редута, ул.Детелин Войвода №22, и посетителите на сайта carmats.bg относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба на ваучери между доставчици и потребители.

2. Общите условия са задължителни при ползване на сайта carmats.bg и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.

3. Потребителят се задължава, при ползване на сайта carmats.bg, да спазва българското законодателство, интернет етиката и настоящите Общи условия

4. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Данни за кореспонденция със carmats.bg:

Електронна поща за контакт: office@carmats.bg

Телефони за контакт: 0883331137

5. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Реалшоп ЕООД посредством поддържаната от него информационна платформа carmats.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане


II. ПОЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА


Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - интернет ресурс, достъпен чрез домейна carmats.bg, собственост на и администриран от Оператора

Потребител на интернет страница - всяко лице (потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адреси и достигнало до сайта carmats.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка - връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта carmats.bg

Потребителски профил - обособена част от уебсайта carmats.bg, собственост на Реалшоп ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от carmats.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Реалшоп ЕООД

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / website - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер - виртуален документ с уникален код и парола, издаван от Реалшоп ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита напотребителите, последните са сключили с конкретен търговец – потребител на сайта carmats.bg конкретен договор за продажба от разстояние, на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и / или услуга.

Продажна цена - обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Сделка - публикувана в сайта оферта на Търговец /Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга при специална ценова отстъпка.


III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1. Реалшоп ЕООД предоставя за ползване на потребителите онлайн платформа за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и урежда правата и задълженията на потребителите на интернет сайта carmats.bg, собственост на Реалшоп ЕООД.

2. Използването на carmats.bg е е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

3. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци и потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава Реалшоп ЕООД посредством поддържаната от него информационна платформа carmats.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

4. При публикуването на офертите и приемането им посредством сключване на сделка Операторът действа изцяло от името и за сметка на Търговците и поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя

5. Реалшоп ЕООД поддържа интернет сайта carmats.bg, като не носи отговорност при следните условия:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта carmats.bg ;

- за неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. Отношенията между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на офертата, по която потребителя е закупил ваучер

carmats.bg не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания

carmats.bg не носи отговорност за нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права,и предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта.

carmats.bg не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в carmats.bg, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;

- Сделките в сайта carmats.bg са илюстрирани със снимки или материали предоставени от търговеца. В случай, че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, carmats.bg има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали.

- За възможно на непълно сответствие на даден продукт със снимките и или видеото в офертата.

- Снимките на всички артикули са само примерни, carmats.bg не носи отговорност при несъответствие.

- За вреди,настъпили при прекъсване достъпността до интернет сайта carmats.bg, независещи от екипа на сайта.

6. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на carmats.bg

7. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронната платформа carmats.bg да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред или към извършване на престъпление, към насилие над личноста, или към разпалване на расова омраза и дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя лични данни на друго лице или друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настояшите Общи условия.

8. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информацията, публикувана на нашия сайт, ако не е изрично упоменато.

9. Регистрирайки се в сайта carmats.bg потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрние на carmats.bg всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

10. Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към Търговеца, който е дал офертата, респективно към потребителя

11. Потребителят се задължава да не извлича чрез технически средства информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Реалшоп ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.


IV. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ


1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта carmats.bg начини, Реалшоп ЕООД  обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в carmats.bg от страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта.

2. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена, потребителят получава обратно платената сума от Рекламодателя.

3. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера.

4. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-мail в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

5. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява carmats.bg незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

6. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. Реалшоп ЕООД не е страна по договора за продажба на ваучер, сключен между Търговците и Потребителите, и не поема каквито и да било права и задължения по него. При публикуването на офертите и приемането им от страна на потребителите посредством сключване на сделка Реалшоп ЕООД действа изцяло и за сметка на Търговеца. Доставчикът като страна по договора с Потребителя носи пълната отговорност за задълженията, които има спрямо него, въз основа на потребителско-правните норми и по-специално въз основа на разпоредбите на Закона за защита на потребителя.

7. Потребителят декларира, че е запознат с разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, съгласно която не разполага с правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон, доколкото закупените стоки и/или услуги попадат сред описаните в посочената разпоредба.

8. Всички възражения, рекламации и други подобни Потребителят следва да отправя към доставчика.

9. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

10. След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка, като платената за ваучера за отстъпка сума не се възстановява. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.

11. Преводи на парични суми от carmats.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

12. С извършване на плащането потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие ваучера, който закупуват от сайта да бъде авансово заплатен cъгласно смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

13. Ако не е указано друго в съответната оферта, потребителите могат да закупят повече от един ваучер. Ваучерът може да се закупи и в полза на трето лице (като подарък за приятел). Всички цени обявени на сайта са в български лева с включен ДДС. При липса на изрично указание се счита, че обявените цени са за единично количество

14. Всеки от регистрираните потребители на сайта упълномощава Реалшоп ЕООД посредством поддържаната от него информационна платформа carmats.bg, да води преговори; да сключва, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи ,да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

15. С регистрацията си в сайта carmats.bg Потребителят дава своето съгласие Реалшоп ЕООД да се свърже с него на посочените в бланката адреси и телефони за контакти. При изразено желание от страна на потребителите Реалшоп ЕООД изпраща на посочения от Потребителя електронен адрес информация за предстоящи или текущи оферти, публикувани на сайта


V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


1. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

2. Потребителят дава своето съгласие, че ако в даден момент реши да изтрие своя потребителски профил на сайта и ако той е закупил ваучер за услуга, чийто краен срок за използване все още не е изтекъл, carmats.bg има право да съхрани неговите лични данни до изтичане на крайния срок за използване на ваучера, с цел осигуряване отчетност на резултата от дадена сделка.

3. Използвайки системите за плащане, интегрирани на сайта, Потребителят споделя лична информация, за надлежното съхраняване на която, отговорност поемат съответните Дружества, с които Реалшоп ЕООД има сключени договори.

4. carmats.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

- е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури

- други посочени в закона случаи

5. С регистрирането в потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от carmats.bg или от други партньори - търговци.


VI.РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


Потребител има право да върне закупена от него стока от carmats.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 14 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка посочена от него в официален e-mail към оffice@carmats.bg или чрез паричен превод до офис на Еконт посочен от клиента, при положение, че върнатия продукт отговаря на посочените по-долу условия.

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ ПРИ ОНЛАЙН ПОКУПКИ, който задължително се изпраща на carmats.bg чрез e-mail: office@carmats.bg, като посочи номер на поръчка, номер на товарителница /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт офис Дружба 1, гр. София, в съответствие с тарифния ѝ калкулатор и е за сметка на клиента.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Закупените продукти, могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката. За целта задължително се попълва приложения формуляр за упражняване правото на отказ от договора и се изпраща на e-mail : office@carmats.bg.

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние както при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице или които са повредени, такива с увредената или нецялостна опаковка, със следи от износване или използване, с одрасквания, със следи от удари (механични/ електрически шокове). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са ти били доставени.

Необходимо е да върнете продуктите в оригиналната опаковка, придружена от непокътнатите етикети и всички документи, с които е доставен продукта.

В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта, трябва да върнете и подаръка.

В случай, че сте закупили повече от един еднакви продукти и желаете да върнете два или повече от тях, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

Информация за правата на потребителя може да намрите : www.kzp.bg. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.